SAMOCHÓD w kosztach firmy 75% czy 20% ?

SAMOCHÓD w kosztach firmy 75% czy 20% ?

  ZMORA?   PROBLEM?  ZAGADKA?    Wszystko po trochu!

Samochód osobowy w kosztach firmy 2022

Niestety nie dotyczy to tylko samych przedsiębiorców, ale również księgowych. Tak, tak księgowych.

Sama jestem księgową i nie wstydzę się przyznać, że po wprowadzeniu zmian w przepisach odnoście rozliczania wydatków związanych z samochodem w firmie miałam chwilę zwątpienia.

Sporo czasu mi zajęło, by po kolei sobie wszystko poukładać w głowie i w „papierach”.

Parę odcinków ulubionego serialu wieczorem musiałam sobie odpuścić, Eh życie.
Powiem tak, jak się „diabła” pozna, to w sumie nie jest on taki straszny jak go malują.

Po kolei, na początek definicja – musi być chodź trochę profesjonalnie.
Samochód osobowy co to jest. Wiem, Wiem proste, ale czy na pewno?

Sprawdźmy:

Definicja co oznacza że samochód jest osobowy o którym mowa w art. 5a pkt 19a
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . To nic innego jak tekst przepisany z przepisów o ruchu drogowym:

Art.5a Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

z wyjątkiem (czyli to nie jest samochód osobowy):
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

– agregat elektryczny/spawalniczy,

– do prac wiertniczych,

– koparka, koparko-spycharka,

– ładowarka,

– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

– żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

aby nie szukać wyciąg z art.86a ust.16

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 9 pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 2, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich zastosowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń – również wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony

Żeby nie było tak prosto i przyjemnie, to że jest zapis w przepisie wyłączający pewne pojazdy jako osobowe (patrz lit. a i b) nie oznacza z automatu, że są ciężarowe.
Nie, nie, nie, to trzeba udowodnić, że są, a jak?

Poprzez przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu wymagań o samochodzie ciężarowym.

Ale o tym dalej, jak będziemy omawiać czym, że jest samochód ciężarowy?????

Wróćmy teraz do naszych osobówek.

Co na to wszystko ustawa o podatku VAT, bo ona również jest istotna przy naszych rozliczeniach podatkowych.

W ustawie o VAT nie ma jasno przedstawionej definicji co jest osobówką a co ciężarowym, tu skupiono się na wskazaniu co należy spełnić by odliczyć 50%, a co by uzyskać 100% odliczenia podatku VAT od poniesionych bieżących wydatków.

Na drugi plan zeszła sama konstrukcji pojazdu.

Należy więc zwrócić szczególna uwagę, bo pojazd, który wg ustawy o PIT traktowany jest jako samochód osobowy nie musi zostać pozbawiony z automatu pełnego odliczenia kwoty VAT.

Wszystko jest skrupulatnie wypunktowane w art.86a jak i art. 90b ustawy o podatku od towaru i usług. VAT zostawmy na koniec.

Teraz rozprawmy się z podatkiem dochodowym.

Ok, wg. PIT ustaliliśmy, że mamy samochód osobowy, to ile możemy odliczyć od kwoty netto wydatku 100%, 75% czy też 20%. Zacznę od końca.

 

20% kiedy ?

 

Mamy swój własny prywatny kupiony za ciężko zarobione pieniądze samochód , ale nie chcemy go Wprowadzać na środki trwałe naszej firmy .    Nie chcemy, bo nie i już ….. i nie musimy się tłumaczyć

 

Mówi nam o tym art.23 pkt.1 ust.46 ustawy o PIT.

46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnik

 

No to jak nie chcemy , to możemy w koszty z kwoty netto zaliczyć 20%  Kara musi być.

75% kiedy?

Tu mamy więcej możliwości:

  1. Nie mamy własnego samochodu, musimy go na przykład od kogoś pożyczyć czy wynająć.

1) Użyczenie – na czy polega?  

Umowa użyczenia regulowana jest przez kodeks cywilny a dokładnie poprzez art. 710.

„Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”

Ważna sprawa użyczył bezpłatnie, dlaczego ważne, bo to odróżnia taką umowę od umowy najmu która musi być i jest odpłatna.

 

Czyli użyczył nam samochodu np. Tata, Mama, Wujek, kolega itd.…. 

 

Umowę użyczenia samochodu można również sporządzić z żoną lub mężem w przypadku, kiedy między małżonkami jest zawarta umowa o rozdzielczości majątkowej. 

Użyczono nam bezpłatnie, a my w zamian mamy o niego dbać, ponosić koszty bieżące eksploatacji czy też jak coś zepsujemy zobowiązani jesteśmy do jego naprawy.

samochód w firmie

UWAGA !!!

Wiele razy koszty poniesione na samochód użyczony są nieprawidłowo rozliczane w wysokości 20% .

Jest to jak najbardziej błędne myślenie .

W przypadku umowy użyczenia nie ma zastosowania art. art.23 pkt.1 ust.46 ustawy o PIT.

 

Wyraźnie w nim jest zawarte że dotyczy to wyłącznie samochodów które są własnością podatnika. Więc póki: Tata ., Mam , Wujek, Kolega nie sprzedadzą wam użyczonego samochodu nie jest on Waszą własnością.

Odliczamy od niego 75% a nie 20%

2) Samochód który kupiliśmy na raty albo w leasingu bądź kupiliśmy go za gotówkę, ale nie na firmę tylko prywatnie na siebie.

 

Obecnie nie musimy mieć działalności gospodarczej by skorzystać z leasingu na osobę fizyczną.

Chcemy go wprowadzić na środki trwałe swojej działalności ale będziemy również ten samochód używać do celów prywatnych.

Jest to chyba jedna z najczęściej wykorzystywanych form wprowadzania samochodu do firmy. Potocznie mówi się o tym jako stylu mieszanym.

 

W takiej sytuacji zgodnie z art.23 pkt.1 ust.46a ustawy o PIT , możemy w koszty z kwoty netto wydatku zaliczyć 75%   pozostałe 25% nie stanowi kosztów uzyskania przychodów ( potocznie jest to NKUP )

 

46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

 

Pamiętajmy warunek , musimy wprowadzić pojazd na środki trwałe firmy.

 

3) Samochód jest żony lub męża ale mamy wspólność majątkową

 

Często pada pytanie.   Samochód jest np. żony mamy współwłasność ile mogę odliczy?

Jeżeli nie ma między wami rozdzielczości, taki samochód może być wprowadzony na środki trwałe do firmy męża . Wystarczy sporządzić oświadczenia o przekazaniu prywatnego majątku do firmy.
 

Z racji, iż pojazd znajduje się na środkach trwałych jest możliwość rozliczenia kosztów w 75%.

Na koniec pozostawiłam możliwość rozliczenia VAT w 100% , przejdź do 2 części

Jeżeli potrzebujesz pomocy księgowej w obsłudze swojej firmy
albo masz jakieś pytanie odnośnie postu ?

nowy lad
SPRZEDAŻ SAMOCHODU FIRMOWEGO w 2022 roku

SPRZEDAŻ SAMOCHODU FIRMOWEGO w 2022 roku

No i mamy Nowy Rok. Należy się cieszyć, nowy rok nowy początek przynajmniej niektórzy tak twierdzą.

Ale ci którzy w nowym 2022 roku, stali się lub staną się szczęśliwymi posiadaczami samochodu lub dokonają wykupu z leasingu, przy ewentualnej chęci jego sprzedaży niestety nie będą mieli powodu do radości.

Dlaczego ? No cóż, przyjrzyjmy się zmianom.

Do 2021 roku wystarczyło sprzedać go po 6 miesiącach by uniknąć dodatku dochodowego od zbycia.

Oczywiście wcześniej należało go przeznaczyć na cele prywatne, czyli „wyciągając” go z środków trwałych firmy.

I tak jest nadal dla samochodów nabytych/wykupionych do 31 grudnia 2021 roku. Nawet jak będą go chcieli sprzedać w 2022 roku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ( art.51 par.10 ust.2 pkt.4)

Ustawy z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 51. Przepisy art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r.

Jakie przepisy obecnie obowiązują dla samochodów nabytych/ wykupionych w 2022 roku:

Przeanalizujmy :

Art.14 ust.2 pkt 19 – który został dodany do ustawy o pdof. Mówi nam iż do przychodów z działalności gospodarczej, zaliczać się będzie zbycie rzeczy ruchomych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, czyli np. samochodu.

19)*) przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1, przy czym przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

By uniknąć płacenia podatku dochodowego, możemy go sprzedać dopiero po 6 latach, licząc między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło wycofanie z działalności – a dniem zbycia.

W przypadku sprzedaży przed okresem 6 lat, zobowiązani jesteśmy potraktować czynność jako przychód z działalności i odprowadzić od tego podatek dochodowy. Może się zdarzyć, że będziemy musieli odprowadzić również VAT. Ale to tym napisze w kolejnym poście.

 

WAŻNE !!!!
Nawet jeżeli przed zbyciem został on wycofany z działalności na potrzeby własne.
Ani fakt iż samochód był kupiony na cele prywatne i dopiero później wprowadzony na ŚT.

Dotyczy to również zbycia rzeczy w naszym przykładzie to samochód, który nabyliśmy na podstawie umowy leasingu, a nie wykupiliśmy go w 2021 roku.

To jeszcze nie wszystko jeżeli chodzi o samochód wzięty w leasingu.

Od stycznia 2022 roku jeżeli będziemy chcieli wykupić auto z leasingu , a następnie przenieść go do majątku prywatnego zobowiązani będziecie do zapłaty zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Do końca 2021 roku VAT płaciło się od ostatniej raty leasingowej, średnio był to 1 % wartości samochodu.

W 2022 roku, nowe przepisy mówią, że w przypadku zakupu pojazdu do majątku prywatnego podatek VAT będzie płacony od realnej wartości rynkowej auta, a nie od wartości wykupu.

 

I co w tej sytuacji ?

Czy naprawdę nie ma innego wyjścia i musimy „męczyć” się z nielubianym przez nas samochodem którego chcieliśmy się pozbyć i kupić sobie nowy, wymarzony, wypracowany, piękny samochodzik ?????

  Oczywiście że jest wyjście , chyba nie myśleliście że was tak zostawię. Co robimy ? A co robimy z niechcianym prezentem ? Oddajemy komuś .

ŻARCIK TAKI !!!!! Na prawdę mam wszystkie prezenty które otrzymałam,słowo harcerza.

A tak poważnie – Darowizna

Najlepiej taki samochód czy ten który był na ŚT lub ten który wykupiliśmy z leasingu, podarować bliskiej osobie. A co, jeżeli prezent jej się nie będzie podobał? Proste, może go sprzedać już po upływie 6 miesięcy oczywiście bez podatku PIT.

Podsumowując :

Przykład 1.

Mamy samochód zakupiony/wykupiony po 01.01.2022 r. wycofujemy go z ŚT lub wykupujemy z leasingu, jakie mamy wyjścia:

– Sprzedajemy go przed upływem 6 lat, jest to nasz przychód z działalności gospodarczej płacimy podatek dochodowy i niekiedy podatek VAT.

– Męczymy się z nim 6 lat i dopiero go sprzedajemy bez PIT i VAT

– Darujemy go Mamie, Tacie, Bratu, Siostrze ( niech oni się męczą – ŻARCIK ), a my biegniemy po nowiutki, świeżutki, wymarzony samochodzik.

Przykład 2.

Mamy samochód zakupiony przed 31.12.2021 r. wycofujemy go z ŚT na potrzeby własne i sprzedajemy po 6 miesiącach bez podatku dochodowego.

Przykład 3.

Mamy samochód wykupiony z leasingu przed 31.12.2021 r. do majątku prywatnego. Najczęściej wtedy nie był już wprowadzany do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej, tylko był traktowany jako majątek prywatny leasingobiorcy.
Dzięki temu sprzedając samochód po upływie 6 miesięcy od wykupu nie trzeba płacić podatku dochodowego od jego sprzedaży, ani w działalności gospodarczej, ani poza działalnością. Sprzedajemy go wg. starych zasadach obowiązujących do końca 2021 roku dla wykupu prywatnego i na firmę.

 

Mam nadzieje, że udało mi się, w przejrzysty sposób przedstawić temat sprzedaży samochodu po 01.01.22 r.

Zapraszam również do subskrypcji mojego bloga, wtedy będziecie na bieżąco z nowościami.

Do następnego postu, przesyłam uściski i pozdrowienia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy księgowej w obsłudze swojej firmy
albo masz jakieś pytanie odnośnie postu ?

nowy lad
ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE, czyli kontrowersyjny art. 176 Ksh

ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE, czyli kontrowersyjny art. 176 Ksh

Czy to jest dobry sposób na wypłatę wynagrodzenia wspólnikowi spółki z o.o.
Przeczytaj, ile możesz zyskać na takim świadczeniu.

Dlaczego zdecydowałam się na taki temat kolejnego postu? Odbieram co raz więcej telefonów, od klientów którzy są wspólnikami w spółkach z bezpośrednim pytaniem

” …Czy Pani biuro umie rozliczać świadczenia niepieniężne wspólników spółki z o.o. Bo moje obecne biuro nie potrafi… „

To nie jest tak że twierdze, że żadne biuro nie potrafi, potrafi bardzo duża ilość księgowych rozliczyć takie świadczenie, ale z przykrością muszę stwierdzić, że wiele księgowych nie radzi sobie z tym tematem.

Biuro księgowe prowadzę już od 25 lat, wcześniej jako JDG, a od 2018 roku w formie spółki z o.o. Mieścimy się w Nadarzynie, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ mamy Klientów z całej Polski dzięki online.  W razie potrzeby znajdziecie mnie tu: www.biuroksiegowe.top
W razie potrzeby znajdziecie mnie tu.

Powróćmy do tematu.

Art.176 jest bardzo starym rozwiązaniem i nie wiem, dlaczego tak rzadko był i jest wykorzystywany przy sporządzaniu umowy spółki, czy też formy rozliczeń ze wspólnikami.

Nie będę w poście wdawała się w sprawy, o których należy porozmawiać z doradcą w tej mierze, ponieważ ja nim nie jestem. Ja jestem księgową, dlatego omówię ten temat z mojego punktu widzenia.
Skupie się stricte na zagadnieniu od strony księgowej/kadrowej w zależności kto w waszej spółce zajmuje się lub zamierza się zająć, rozliczeniem naszego tytułowego świadczenia.

Art.176 Kodeksu spółek handlowych, mówi nam właśnie o świadczeniach niepieniężnych. Co tam wyczytamy? W skrócie

1. By je otrzymywać, musimy to zawrzeć w umowie spółki – tu po szczegółowe informacje odsyłam do doradcy lub do Agnieszki Kuciara specjalisty od spółek.

2. Świadczenie to jest nawet wypłacane jak spółka nie osiąga zysku. Dlaczego? Bo tak mamy w przepisie.

3. Przepis mówi również, że muszą być powtarzalne.

Weźmy na moim przykładzie jestem księgową jakie mogę świadczyć usługi spółce. Mogę co miesiąc rozliczać faktury spółki i podatki. Mogę? Pewnie, że mogę. I co dalej, jestem wspólnikiem będę otrzymywała świadczenie, ale jako księgowa spółki muszę je rozliczyć, od czego mam zacząć?

Wiem, że, nie potrzebuje żadnej umowy o pracę ani tym bardziej umowy zlecenia, bo zg. z art. 176, moja funkcja jak i pozostałe ustalenia są zapisane w umowie spółki.

CHCESZ ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? ZRÓB TO Z NAMI I MBankiem !!!!!  U nas założysz firmę i otworzysz rachunek firmowy wszystko w jednym miejscu,maksymalnie w ciągu 1 godziny całkowicie bez kosztów.

 

 

Idąc dalej z naszym tematem, czyli jeżeli świadczenie nie stanowi umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Potocznie pisząc, spółka nie płaci za mnie podatku od wynagrodzeń. Ale to nie jest tak że w ogóle go nie zapłacę, nie ma tak dobrze.

Po zakończeniu roku, otrzymam od spółki PIT-11 i zgodnie z art.10ust.9 ustawy o pdof, będę musiała rozliczyć się z otrzymanych świadczeń w swoim rozliczeniu rocznym jako rozliczenie dochodów z innych źródeł, odprowadzając od niego 17% wysokości podatek.Nie mogę sobie niestety rozliczyć kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt.4 ww ustawy, bo mi nie przysługują.
Rozliczenie roczne za 2021 rok, pewnie nie będzie dla mnie zbyt łaskawe, ale za to w 2023 roku, dzięki przepisom Nowego Ładu, będę mogła skorzystać z kwoty wolnej od podatku 30 tyś. a dodatkowo do kwoty 120 tyś. zapłacę tylko 17% podatek od otrzymanego świadczenia w ciągu roku.

No dobrze, nie muszę pisać umowy, spółka nie zabiera mi podatku, a co z ZUS-em ?

Otóż katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń nie zawiera w treści powtarzającego się świadczenia niepieniężnego. Co to oznacza? Że spółka nie odliczy mi z wypłacanego świadczenia także składek na ZUS.
W 2023 roku również się to nie zmieni. I co się pojawia na mojej twarzy? Duży uśmiech.

Ku mojemu dalszemu zadowoleniu w ciągu roku otrzymuje kwotę bez obciążeń na podstawie KW lub WB. Ale co na to spółka jako księgowa spółki muszę ją rozliczyć, jak?

Sięgam po ustawę CIT i znajduje art.15 i co on mi mówi? Mówi cudowne rzeczy, bo wynagrodzenie, które spółka wypłaciła wspólnikowi (czyli mi !!!!) w ramach powtarzającego świadczenie niespieniężenie dla spółki kosztem uzyskania przychodu.

Więc spokojnie dekretuje sobie go jako koszt na odpowiedziach kontach w księdze handlowej. Raczej się nie napracowałam przy tym, rozliczenie naszego świadczenia zajęło ile minut? – 5 może 10

Powrócę do pytania z tematu postu:
Czy powtarzające się świadczenie niepieniężne wypłacane wspólnikowi spółki z o.o. to dobre wyjście?
Na to pytanie możecie sobie odpowiedzieć teraz sami.

Ja jako księgowa – mogę je dla Was rozliczyć, wystarczy, że do mnie napiszesz
Jeżeli jest coś w czym mogę Ci pomóc – Napisz do mnie lub pozostaw komentarz.

nowy lad

 

BIAŁA LISTA – czy nadal obowiązuje?

BIAŁA LISTA – czy nadal obowiązuje?

Co to właściwie jest i czy każdy przedsiębiorca musi być na nią wpisany?

Od 01 września 2019 roku, zgodnie z art.19 ustawy Prawo przedsiębiorcy, zanim uregulujesz niektóre płatności wobec kontrahenta musisz dokonać pewnych czynności sprawdzających na tzw. Białej Liście

Ale o tym za chwile, na początek parę suchych faktów.

Co to jest właściwie za Biała Lista ?

Jest to wykaz informacji o przedsiębiorcy. Zastąpił on jeszcze niedawno funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. #białalista

Co zawiera i co na niej możesz sprawdzić?

Biała lista, bo tak jest nazwany w/w wykaz pozwala :

  • sprawdzić czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
  • dowiedzieć się dlaczego twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT
  • potwierdzić numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

 

WAŻNE ? Twoje dane zostaną uwidocznione w wykazie, ale nie obejmą informacji o rachunku rozliczeniowym, jeśli:

  • Nie rejestrowałeś się do VAT, na przykład ze względu na małe obroty,
  • Odmówiono ci rejestracji jako podatnika VAT z obiektywnych przyczyn,
  • Zostałeś wykreślony z wykazu.

Gdzie ją znajdziemy ?

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) i została udostępniona , na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

biała lista

Jak się na niej znaleść?

  • W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych poprzez podanie numeru konta we wniosku który składamy w CEIDG, w momencie zakładania działalności.
  • Jeżeli masz już założoną działalność i chcesz dodać numer bankowy bo np. zmieniłeś bank lub nie byłeś wcześniej podatnikiem VAT. Możesz tego dokonać przez internet, na portalu Biznes.gov.pl korzystając z opcji zmiany danych we wpisie.
  • W spółce zarejestrowanej w KRS i spółki cywilne , konto bankowe zgłasza się poprzez aktualizację bezpośrednio do urzędu skarbowego na druku (NIP-8 i NIP-2).

Wróćmy teraz do meritum. To po co biała lista , została wprowadzona od 01.09.2019 r ?

Hmmm?
Moim zdaniem jest to kolejny etap „uprzyjemnienia” życia Przedsiębiorą i ich księgowym .
A tak pół żartem pół serio , ciągle słyszymy że dodatek za to za tamto, to ja tak prywatnie może coś dla nas księgowych by się znalazło .
Za ciągłe zmiany podatkowe i dokładanie obowiązków weryfikujących , kontrolujących, monitorujących , ech…. pomarzyć .

Ok, wracamy do płatności za fakturę, co i kiedy musisz sprawdzać?

Co na to przepisy?

Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wynika z niego iż, zobowiązany jesteś do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności , za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy obie strony są przedsiębiorcami i jednocześnie jednorazowa jej wartość przekracza 15 ooo zł brutto.

 

WAŻNE? Limit dotyczy kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności.

Oznacza to, że jeśli płatność jest ratalna, bądź usługa ciągła to sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji.

Sprawdzając czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto. Powyższy limit dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Za sprawą przepisów Nowego Ładu od 2023 roku kwota ta zostanie zmniejszona do 8000 zł.

Jeżeli nie zastosujesz się do tego, to zgodnie z art.22p ust.1 pkt 1. i 15d ust. 1 pkt. 1 – Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będziesz mógł zaliczyć tego wydatku w koszty działalności

Art. 22p
1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art.19 ustawy z dnia 6.03.2018r. – Prawo przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego

 

No dobrze a co się stanie jak mimo braku na liście konta które kontrahent nam podał, a my i tak na nie wpłacimy zobowiązanie?

Czekają Cię sankcje:

1. Nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,

2. Ponosisz ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Można uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 7 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, termin na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na rachunek spoza białej listy został przedłużony do 14 dni, od dnia wykonania przelewu.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

 

Jak nie chcesz mieć problemów PAMIĘTAJ ?

Płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów.

Sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności. 

I najważniejsze zawsze ? możesz do mnie napisać  ?  jeżeli uważasz że mogę Ci w czymś pomóc.

NOWY ŁAD SKŁADKA ZDROWOTNA do czerwca 2022 r.

NOWY ŁAD SKŁADKA ZDROWOTNA do czerwca 2022 r.

Nowy ład – nowe wyliczenia składki zdrowotnej zaczną obowiązywać od miesiąca lutego 2022r. z małym wyjątkiem.

Na początek przypomnienie tego co wiedzieliśmy jeszcze w zeszłym roku.

Dla przypomnienia :

♦ Rozliczający się na skali podatkowej ( 17%) – 9% od dochodu

♦ Rozliczający się na skali liniowej (19%) – 4,9% od dochodu

Ryczałt ewidencjonowany – jest uzależniona od przychodu i ma trzy progi:

1. dla przychodu do 60 000 – 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia

2. dla przychodu do 300 000 – 9% od przeciętnego wynagrodzenia

3. dla przychodu pow. 300 000 – 9% od 180 % przeciętnego wynagrodzenia

Znana nam już jest kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku i wynosi ona 6 221,04 zł

Należy również pamiętać iż składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% od minimalnego wynagrodzenia na 2022 rok czyli 3010 x 9% = 270,90 zł

Zasady wprowadzone przez przepisy Nowego Ładu, dotyczące obliczania składki zdrowotnej są takie same dla każdego bez względu na to czy korzystamy z ulgi na start, składki preferencyjnej, liczonej od dochodu czy pełnego ZUS.

Wszyscy liczą tak samo!!!

Zróbmy małą symulacje, w jakiej wysokości będziemy płacić składkę zdrowotną na przykładach różnych form opodatkowania:

———————————————————-

Ø SKALA PODATKOWA

Rok składkowy trwa od lutego 2022 do 31 stycznia 2023 roku, jak widać nie jest on równy z rokiem kalendarzowym.

Styczeń

obliczamy 4 665,78 x 9% = 419,92
czyli 9% z kwoty 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2022r.

Luty

jeżeli dochód jest niższy niż 3010 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł
ale jeśli postanowimy zarobić więcej np. 5000 zł to zapłacimy 450 zł (5000 x 9%).

Dlaczego?  Bo przekroczyliśmy dochodem kwotę minimalnego wynagrodzenia czyli 3010 zł.

Marzec

No to liczymy, zasada ta sama:

Jeżeli dochód jest niższy niż 3010 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł ale jak więcej zarobimy np. 7500 zł
to zapłacimy 675 zł (7500 x 9%). Dlaczego? Z tego samego powodu co w styczniu, przekroczyliśmy kwotę 3010 zł.

Itd. każdy następny miesiąc  !!! należy pamiętać że do wyliczeń bierzemy pod uwagę dochód samego marca, a nie narastający

—————————————————-

Ø SKALA LINIOWA

Tu również jest przesunięcie do roku kalendarzowego, rok składkowy trwa od lutego 2022 do 31 stycznia 2023 roku.

 

Styczeń

Obliczamy 4 665,78 x 9% = 419,92 czyli 9% z kwoty 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021r.

U liniowców wygląda to trochę inaczej przy kolejnych miesiącach, bo 4,9% liczymy dopiero od dochodu

powyżej 5510 zł.

 

Luty

Gdy dochód jest niższy niż 5 510 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł, ale jeżeli postanowimy zarobić więcej np. 7 500 zł to zapłacimy 367,50 zł ( 7500 x 4,9%)

 

Marzec

! należy pamiętać że do wyliczeń bierzemy pod uwagę dochód samego marca, a nie narastający.

To liczymy, zasada ta sama :

Jeżeli dochód jest niższy niż 5 510 zł to składka zdrowotna = 270,90 zł, ale jak więcej zarobimy np. 9 000 zł to zapłacimy 441 zł (9000 x 4,9%)

Itd. każdy kolejny miesiąc


 

Ø No to został nam RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 

I tu mamy nasz wyjątek. Rok składkowy równa się z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od stycznia do grudnia 2022 r.

Dlatego w ryczałcie liczymy od razu od stycznia.

Mamy 3 stopnie, grupy jak kto woli to nazwać przychodu. Wyliczenia różnią się od pozostałych form opodatkowania, tu bierzemy do wyliczenia składki przychód narastająco.

 

I stopień nasz przychód wyniósł do 60 000 zł np. 59 000 zł

60% z 6 221,04 zł = 3 732,62 zł x 9% = 335,94 zł. Skąd kwota 6221.04 zł, otóż jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku i wynosi ona 6 221,04 zł w I stopniu bierzemy do wyliczeń 60% z niej i dopiero 9%

 

II stopień – jak przychód mamy od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% z 6 221,04 zł = 6 221,04 zł x 9% = 559,89 zł

 

III stopień , nasz przychód jest pow. 300 000 zł, tu liczymy 180% z 6 221,04 zł = 11 197,87 zł x 9% = 1 007,81 zł

 

Luty

Wyliczenia dokładnie takie same, ale pamiętaj przychód narastająco.

Nasz przychód wyniósł do 60 000 zł np. 9 000 zł – 60% z 6 221,04 zł = 3 732,62 zł x 9% = 335,94 zł

Przychód od 60 000 zł do 300 000 zł np. 62 000 zł – 100% z 6 221,04 zł = 6 221,04 zł x 9% = 559,89 zł

Przychód pow. 300 000 zł np. 310 000 zł – 180% z 6 221,04 zł = 11 197,87 zł x 9% = 1 007,81 zł

 

I tak kolejne miesiące

——————————————————

Nasz „kochany” ZUS chcąc usprawnić nam proces liczenia udostępnił na swojej stronie. Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Pamiętajmy tylko że jak to bywa często z serwerami, mogą być przeciążone i wtedy przyda nam się znajomość ręcznego wyliczenia składki. ZUS nawet przy awarii systemu nie podaruje terminowej i w prawidłowej kwocie składki.

 

WAŻNE ! O tym należy pamiętać !

Składki zdrowotnej nie odliczymy już od podatku dochodowego.

Deklaracje DRA składamy co miesiąc metoda „KLON” deklaracji w 2022 roku nie istnieje.

Zmienione są terminy składania i płatności z 10 i 15- dnia na 20-ty dzień każdego miesiąca. Spółki nie miały  tyle  szczęścia i ich obowiązuje nadal termin do 15-tego dnia miesiąca.

Istnieje możliwość płacenia składki zdrowotnej metodą nazywaną uproszczoną. Musimy jednak spełnić pewien warunek, działalność gospodarcza i podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu musiało trwać przez cały poprzedni rok kalendarzowy.
Co oznacza iż z takiej formy uproszczonej nie mogą skorzystać osoby, które zawiesiły działalność choćby na miesiąc lub rozpoczęły działalność w 2021 roku.

 

Do wyliczenia składki zdrowotnej bierzemy kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu).
Należy tylko dobrze przemyśleć czy aby na pewno nam się to opłaca. Bo może będzie łatwiej w ciągu roku,ale może się okazać że w rozliczeniu rocznym może być płacz bo dopłata do zdrowotnego będzie boleć.

 

Gdy w rozliczeniu rocznym wyjdzie nam nadpłata w składce zdrowotnej, mamy tylko 1 miesiąc (licząc od terminu który upływa na złożenie rozliczenia rocznego) na złożenie WNIOSKU o zwrot nadpłaty.
Inaczej nadpłata przepada, ku zadowoleniu ZUS.

Jeżeli ZUS zwróci kwotę nadpłaty składek, dokonane rozliczenie rocznej podstawy wymiaru i należnych składek będzie uznane za ostateczne.
Zwrot nastąpi na konto bankowe nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu do złożenia zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L.

W przypadku starty z działalności, zdrowotną płacimy licząc 9% od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 01.01.2022r. czyli od 3010 zł.

Gdy liniowiec złoży „zerowy” PIT-36l – art.6 ust.8, umożliwia mu to wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem.

Przy tym całym zamieszaniu nie zapomnij że do zapłaty pozostają płaci również pozostałe składki.

Jeżeli potrzebujesz pomocy księgowej w obsłudze swojej firmy
albo masz jakieś pytanie odnośnie postu ?

nowy lad