Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu https://wszystkoospzoo.pl/ oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących podczas procesów zasięgania informacji oraz zakupu produktów i usług prezentowanych w serwisie. Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. „RODO”. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu, a o wszelkich zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały. Znajomość aktualnej polityki prywatności obowiązuje każdego Użytkownika serwisu, a korzystanie ze strony internetowej i bloga www.ksiegowesos.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności oraz zawartej w niej Polityki Cookies (tzw.”ciasteczek”)

Administrator

Administratorem przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych w ramach serwisu www.ksiegowesos.pl  jest  Family Company D.R.Zakrzewscy sp. z o.o. z siedzibą w 05-830 Nadarzyn ul.Zielonej Łąki 34 NIP 534-257-23-63. Prowadzimy dział księgowy pod nazwą Certyfikowane biuro księgowe Family Company sp. z o.o.Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez korespondencję e-mail pod adresem: kontakt@ksiegowesos.pl

Ochrona danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Administrator postępuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) tzw. RODO. Przestrzegane są zasady ochrony danych osobowych oraz stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w związku z działalnością serwisu.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do podjęcia konkretnych akcji w ramach poszczególnych dostępnych na stronach serwisu formularzy, a niepodanie informacji, szczególnie zaznaczonych na stronach serwisu jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości zawarcia umowy, której przedmiotem świadczone przez serwis usługi.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym w celu prawidłowej realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy oraz realizacji procesu informowania Użytkownika o interesujących go produktach i usługach. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Dane osobowe Użytkowników serwisu przetwarzane są wg następujących podstaw prawnych i w następujących celach:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za odrębną zgodą osoby, której dane będą przetwarzane /w celu: informowania o promocjach i ofertach serwisu lub podmiotów przez niego polecanych; marketingu bezpośredniego poprzez przedstawienia oferty podczas kontaktu telefonicznego; wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach; zamieszczania przez Użytkowników opinii o usługach świadczonych przez serwis i badania opinii poprzez ankiety oraz komentowania na stronach wpisów blogowych/
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy /w celu: wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy; przesłania oferty na prośbę Użytkownika; rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową oraz kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /w celu: wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub zakupu pozostałych produktów i usług/
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią /w celu: analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka; archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów; wysyłania newslettera; tworzenia własnych baz danych Użytkowników; w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach serwisu do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług; zarządzania Stroną internetową; tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami; badania satysfakcji Użytkowników z oferowanych usług; marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami/

Inni odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazywane podwykonawcom, przetwarzającym te dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów i tylko zgodnie z ich zapisami, wyłącznie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów Administratora.
Dane osobowe Użytkowników nie są obecnie przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, czy Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje na temat stosowania przez Google i Facebook’a mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO są dostępne w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług na ich stronach internetowych, dlatego pomimo, iż obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się na terenie Unii Europejskiej, to należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator celem wsparcia serwisu www.ksiegowesos.pl korzysta z pomocy firmy Focus Wojciech Sadowski, ul. Benisławskiego 19C/3, 81-173 Gdynia, NIP 5861965227, która zapewnia hosting serwisu oraz świadczy usługi IT celem zapewnienia stałego działania oraz jego funkcjonalności. 

Sposób przetwarzania danych osobowych

W serwisie są zbierane i przetwarzane tylko te dane, które Użytkownik poda sam i dobrowolnie /z wyjątkiem plików cookies/.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach zawartych w serwisie,
• poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej polityka cookies],
• dane pozyskane przy obsłudze bezpośredniej lub w kontakcie telefonicznym.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż:
• jest to niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionych celów;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym biznesowego);
• do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO wobec ich przetwarzania.
Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) przechowywane będą do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przewidzianego przez odpowiednie przepisy prawa.

Prawa Użytkownika, którego dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługują uprawnienia zawarte w art. 15-21 RODO, tj.:
• dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO;
• przenoszenia danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli pojawią się ku temu przesłanki;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.

Prawa autorskie i wyłączenie odpowiedzialności

1. Wszystkie treści umieszczone na stronach serwisu stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. teksty, zdjęcia, bezpłatne materiały, wzory dokumentów, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie powyżej opisanych treści w całości lub części bez jego wyraźnej, wcześniejszej zgody.
2. Zapoznając się z treścią niniejszej witryny Użytkownik rozumie, że:
• zawiera ona wyłącznie treści o charakterze ogólnym,
• cel witryny ma charakter wyłącznie edukacyjny,
• treści na niej zamieszczone nie stanowią żadnej usługi doradczej, w tym porady z zakresu prawa podatkowego ani porady prawnej,
• korzystanie z witryny nie zobowiązuje do skorzystania z usług serwisu.
3. Administrator serwisu ksiegowesos.pl nie odpowiada w jakimkolwiek zakresie za nieprawidłową interpretację indywidualną treści zamieszczonych na stronie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do nich. Treści zamieszczone na stronach serwisu są jedynie wyrazem poglądów jej autorów, a zapoznanie się z nimi jest dobrowolne i niezobowiązujące.
4. Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści, zawartych w serwisach materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Administrator serwisu nie odpowiada za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.
5. Administrator serwisu ksiegowesos.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa (w tym podatkowego), orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.
6. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.
7. Administrator serwisu nie odpowiada ponadto za treści komentarzy pozostawionych na stronach serwisu przez osoby trzecie.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Animizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Polityka Cookies (tzw.”ciasteczek”)

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej www.ksiegowesos.pl
Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z tą Polityką.
1. W serwisie korzystamy z usług zewnętrznych serwisów, takich jak:
• Facebook – Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań re-marketingowych, przy czym informacje zbierane w ramach jego używania są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, pokazują jedynie ogólne dane na temat użytkowników (lokalizację, wiek, płeć i zainteresowania).
• Google Analytics – wbudowany kod w celu analizy statystyk strony. Google korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników strony, co umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację serwisu.
• Wtyczki kierujące do social mediów takich, jak: Facebook, Instagram czy Linkedin, gdzie Użytkownik posiada możliwość „polubienia” profilu Administratora.
• Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów, mogą to być również filmy z serwisu You Tube.
Powyżej wymienione narzędzia oraz usługi wymienionych serwisów pomagają rozwijać tę stronę w poszanowaniu prywatności. Użytkownik powinien każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
c. wyświetlania użytkownikowi reklam zgodnie z jego preferencjami zakupowymi i zainteresowaniami.
4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.
5. W ramach serwisu https://wszystkoospzoo.pl/ stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
b. „funkcjonalne” – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
c. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Ograniczenia stosowania plików cookies w serwisie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.
10. Użytkownik nie chcąc otrzymywać plików cookies do swojej przeglądarki, powinien zmienić jej ustawienia.
11. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika, ograniczające stosowanie plików cookies (w tym ich wyłączenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu i utrudnić jego funkcjonowanie.
12. Użytkownik podczas pierwszego wejścia na stronę musi wyrazić zgodę na pliki cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.
13. Korzystanie ze stron serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany, a każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator serwisu nie wykorzystuje ich w żaden sposób do identyfikacji Użytkownika.

Gdzie przesyłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.